سنگ، سنگ است و نمی فهمد …

Posted by in دسته‌بندی نشده

دردهایم را

غصه هایم را

از این به بعد

به سنگ خواهم گفت…

نه به آدمیان…

آنها آدم اند و نمی فهمند…

سنگ، سنگ است و نمی فهمد…