که زندگی به لب خشک باغ می بخشد

Posted by in دسته‌بندی نشده

بهار… سبزی وگل نیست !
خنده های تو هست
که زندگی به لب خشک باغ می بخشد