دل نوشته

غرور و افتادگی

Posted by in دسته‌بندی نشده

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آنگونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه، آن همه خاک را چه می خواهی کرد!

0

زندگی در بندگی

Posted by in دسته‌بندی نشده

زندگی در بردگی شرمندگی است معنی آزاد بودن زندگـی است ســر كه خـــم گردد به پای ديگران بر تن مـردان بــود بــار گــران بنده ی حق در جهـــان آزاده اســت مســت وی ، فارغ زجام و باده است

0

هر روز

Posted by in دسته‌بندی نشده

به هرکسی که می رسی ، می گوید: آدم فقط یکبار عاشق می شود؛ دروغ است… تو باور نکن… مثلاً خود من، هر روز، دوباره، عاشقت می شوم…

0