باران که می زند

Posted by in دسته‌بندی نشده

باران که بزند؛

یاد تو

از هزاران فرسنگ ها،

در آبادی دل من،

آشیانه می کند