سر به سنگ خوردن

Posted by in دسته‌بندی نشده

به سان رود

که در نشیب دره

سر به سنگ می زند

رونده باش

امید هیچ معجزی ز مرده نیست

زنده باش