سقوط

Posted by in دسته‌بندی نشده

جاذبه ی سیب، آدم را به زمین زد
و جاذبه ی زمین، سیب را !
فرقی نمیکند

سقوط
سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست.