هر روز

Posted by in دسته‌بندی نشده

به هرکسی که می رسی ، می گوید:

آدم فقط یکبار عاشق می شود؛

دروغ است…

تو باور نکن…

مثلاً خود من، هر روز، دوباره، عاشقت می شوم…