شکر نعمتت افزون کند

Posted by in دسته‌بندی نشده

اگر  بعد از هر لبخندی هیچ وقت خدا را شکر نمی کنید

حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید …