الله

Posted by in دسته‌بندی نشده

هیچکس تنها نیست ، او در همه حال کنار ماست

« بی همتای اول و آخر»