انسان سازی

Posted by in دسته‌بندی نشده

از آدم ها بت نسازید!!!
این خیانت است…
هم به خودتان، هم به خودشان!

خدایی می شوند
که خدایی کردن نمی دانند
و شما در اخر می شوید
سر تا پا کافر خدای خود ساخته