آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست

Posted by in متون ادبی

آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست

وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست

حال متکلم از کلامش پیداست

از کوزه همان برون تراود که در اوست