عشق و بی رحمی …

Posted by in دسته‌بندی نشده

ما معمولاً نسبت به كسايى كه صادقانه
عاشقمون هستن
بى رحم و سنگدل هستيم،
چون مطمئنيم كه هرچقدر زندگى رو
بهشون زهر كنيم
بازم بدونِ ما جايى نميرن،
تنهامون نميزارن،
و بازم منتظرمون ميمونن…

علی میرزایی