کبریت و آدمها !

Posted by in دسته‌بندی نشده

شما يه كبريت بردار
روشن كن بنداز تو يه جنگل!
به ساعت نميكشه كه همه چيز نابود ميشه!
حكايتِ بعضى آدماست
خودشون ارزشِ زيادى ندارن،
اما زندگيت رو با خاك يكسان ميكنن!

علي قاضي نظام