آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست

Posted by in متون ادبی

آن کس که بدم گفت بدی سیرت اوست وان کس که مرا گفت نکو خود نیکوست حال متکلم از کلامش پیداست از کوزه همان برون تراود که در اوست