سر به سنگ خوردن

Posted by in دسته‌بندی نشده

به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش