سقوط

Posted by in دسته‌بندی نشده

جاذبه ی سیب، آدم را به زمین زد و جاذبه ی زمین، سیب را ! فرقی نمیکند سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست.