بحران ندیدن تو را من چه کنم

Posted by in دسته‌بندی نشده

آشوب جـهان و جَنگ دنیـا به کنـار بُحـران ندیدن تـو را من چه کـنم ..؟!