غرور و افتادگی

Posted by in دسته‌بندی نشده

بر خاک چه نرم می خرامی ای مرد آنگونه که بر کفش تو ننشیند گرد فردا که جهان کنیم بدرود به درد آه، آن همه خاک را چه می خواهی کرد!