کی می شود بیایی

Posted by in دسته‌بندی نشده

در هیاهوی گیج این دنیا هر چه را خواستم کنارم هست! جز تو که نیستی نمی آیی به حضورت نیازمندم باز من_فقط_یک_حاجت_دارم