سنگ، سنگ است و نمی فهمد …

Posted by in دسته‌بندی نشده

دردهایم را غصه هایم را از این به بعد به سنگ خواهم گفت… نه به آدمیان… آنها آدم اند و نمی فهمند… سنگ، سنگ است و نمی فهمد…