باران که می زند

Posted by in دسته‌بندی نشده

باران که بزند؛ یاد تو از هزاران فرسنگ ها، در آبادی دل من، آشیانه می کند