وفاداری

Posted by in دسته‌بندی نشده

عشق و دوست داشتن بار سنگینی است  کسی بر دوش می گیرد که یک دنیا وفادار باشد